მოძებნე პროგრამის შედეგები

ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება; ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
·         საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-4%; შესაძლო რისკები - დაგვიანებული მიმართვიანობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,08%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 2.1 ათასზე მეტი შემთხვევა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019