მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; ...

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
რეაბილიტირებულია და აღჭურვილია ტექნიკური საშუალებებითსამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და ტერიტორიული ორგანო.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) დაწესებულების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაწესებულების რეაბილიტაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებულია 4 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის და 4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019