მოძებნე პროგრამის შედეგები

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; ...

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები; ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.
·   იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტებით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 5 საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 6 საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 7 საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 8 საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 9 საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 10 საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის შემბოჭავი პრეპარატებით - მომართვის შემთხვევაში -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 11 საბაზისო მაჩვენებელი - იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100% რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 196 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 252 პაციენტს, ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტებით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 7. საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 8. საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 9. საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 10. საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის შემბოჭავი პრეპარატებით - მომართვის შემთხვევაში -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 11. საბაზისო მაჩვენებელი - იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100% რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019