მოძებნე პროგრამის შედეგები

ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (58 02)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; ...

საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმოჩენა და მათი სამართლებრივი დაცვის ხელშეწყობა; ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის გრძელვადიანი განვითარების გეგმების ფორმირების ხელშეწყობა; გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა და მათ საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა.

საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები
1 საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%; შესაძლო რისკები - არსებულ რეალობასთან შეუსაბამო გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების შექმნა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019