მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04)

გამოყოფილია 95.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგ-საჭიროებათა ანალიზისა და ტრენინგების სრული ციკლის ...

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგ-საჭიროებათა ანალიზისა და ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ტესტური დავალებების, ტრენინგ-მოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგების, სპეციფიკითა და შინაარსით, როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა.
·   იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლებს აუმაღლდა კვალიფიკაცია და მნიშვნელოვნად გაუუმჯობესდათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; ·   ტესტირებები განხორციელდა მაღალ დონეზე. ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტრენინგს გაივლის 5500 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5600 აპლიკანტი 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 აპლიკანტი 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - პირველად მოწვეული ტრენერების და ახალი ტრენინგების ჩატარების გამოცდილებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი კონკურსების რაოდენობის შემცირება
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტრენინგს გაივლის 5500 აპლიკანტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5600 აპლიკანტი 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 აპლიკანტი 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტრენინგი გაიარა 6 950-მა აპლიკანტმა. 2.    დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტესტირებას გაივლის 7 000 აპლიკანტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7 000 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტესტირება გაიარა 6 959 აპლიკანტმა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019