მოძებნე პროგრამის შედეგები

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება (24 19)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყნის სტრატეგიული მდებარებობის გათვალისწინებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სანავსადგურე ინსფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის პორტთან ...

ქვეყნის სტრატეგიული მდებარებობის გათვალისწინებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სანავსადგურე ინსფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის პორტთან დამაკავშირებული საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა.

შექმნილია სათანადო ინფრასტრუქტურა და პირობები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც უზურნველყოფს დიდი ზომის (მაგ: პანამაქსი) გემების მიღებას სწრაფი და მარტივი სისტემით და აგრეთვე, უზრუნველყოფს უსაფრთხო ნაოსნობას წლის ნებისმიერ პერიოდში
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წელს გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული ინვესტორის მიერ მუშავდება პროექტის განხორციელების და დაფინანსების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილია პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით აღებული ვალდებულებები - 2018-2019წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - რეგიონში არსებული ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა ინვესტიციაზე - 2018-2019წწ

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019