მოძებნე პროგრამის შედეგები

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (32 02 15)

გამოყოფილია 0.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების გაცნობა და დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; ...

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების გაცნობა და დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის, განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით სკოლამდელი დაწესებულების მონიტორინგი; სკოლამდელი განათლების პერსონალის მომზადება/გადამზადების პროგრამების განვითარების მხარდაჭერა და განხორციელება.

2-5 წლამდე ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების კურიკულუმის შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს სტანდარტების დანერგვასა და სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უკეთ წარმართვას; სკოლამდელი განათლების, მათ შორის სასკოლო მზაობის პროგრამის ძირითადი და დამხმარე საგანმანათლებლო მასალის განსაზღვრა და ჩამონათვალის შემუშავება; ტრენერთა და აღმზრდელ-პედაგოგის გადამზადების ტრენინგ-მოდულიs - შესავალი კურსი ადრეული და სკოლამდელი განათლების სფეროში შექმნა.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილია სასკოლო მზაობის პროგრამის სახელმძღვანელოები: „თამაში - სწავლისა და განვითარებისთვის“ აღმზრდელის სახელმძღვანელო და აქტივობათა კრებულები (I და II ნაწილები) 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 სკოლამდელ დაწესებულებაში მონიტორინგის განხორციელება 3 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული მეთოდისტები და სკოლამდელი დაწესებულების საგანმანათლებლო პროცესის კოორდინატორ-სპეციალისტები

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019