მოძებნე პროგრამის შედეგები

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ...

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლოს მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა) 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო 5 საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხარვეზი 6 საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო პაციენტთა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა
1. დაგეგმილი რგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; მიღწეული მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 773; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 10.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ყველა მათგანი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულ იქნა დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 393-მა პირმა; საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იყო სტაციონარული მომსახურებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019