მოძებნე პროგრამის შედეგები

მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა; ...

სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა; მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა; სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება.

მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა; სერვისების განვითარება; პირტალის ბრუნვის ზრდა
·   ვებ-გვერდ eAuction.ge-ზე განხორციელდა რიგი ცვლილებები სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაციის მიმართულებით. ვებ-გვერდს დაემატა არაერთი ახალი სერვისი, ასევე დაიხვეწა არსებული ფუნქციონალები. მომხმარებლების რაოდენობამ გადააჭარბა 93 900 ერთეულს.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 72.0 ათასამდე მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა მხრიდან სერვისის გამოუყენებლობა/უსაფრთხოების დონის შემცირება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 72.0 ათასამდე მომხმარებელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა. მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებ-გვერდზე (eAuction.ge) რეგისტრირებულია 93.9 ათასზე მეტი მომხმარებელი, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 10.5%-ით აღემატება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019