მოძებნე პროგრამის შედეგები

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)

გამოყოფილია 111.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის; გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.
·           გაიზარდა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის. ·           მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95 % - ს. ·           უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1188 საჯარო სკოლის 66 070 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი მომსახურება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 188 საჯარო სკოლის 66 070 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც მიიმართა 19.5 მლნ ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019