მოძებნე პროგრამის შედეგები

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04)

გამოყოფილია 111.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ...

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში.

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.
შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში აკადემიურ და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ პროგრამებზე სწავლების გზით გაზრდილია მაღალკვალიფიციური კადრების ოდენობა
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 200-მდე დაფინანსებული კონკურსანტი. „სასტიპენდიო პროგრამა უნგრეთი“ ფარგლებში დაფინანსებულია 50 ქართველი სტუდენტი, „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულია 10 საგრანტო პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში ან/და საუნივერსიტეტო სივრცეში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო
1.         დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 200-მდე დაფინანსებული კონკურსანტი. „სასტიპენდიო პროგრამა უნგრეთი“ ფარგლებში დაფინანსებულია 50 ქართველი სტუდენტი, „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულია 10 საგრანტო პროექტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში ან/და საუნივერსიტეტო სივრცეში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე დაფინანსებულია 199 სტუდენტი, ასევე სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“ ფარგლებში დაფინანსებულია საქართველოს 51 მოქალაქე.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019