მოძებნე პროგრამის შედეგები

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა;

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის მინიმალური (50%) გამოყენებით, მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დაიწყება 5 ერთეული საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წლამდე 25 საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019