მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03)

გამოყოფილია 94 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება.

სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა
·   გაუმჯობესდა შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი; მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი; მომსახურება გაეწია 13 000-მდე ბენეფიციარს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019