მოძებნე პროგრამის შედეგები

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაფინანსებულია 4 უმაღლესი სასწავლებელი, სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და აღჭურვის მიზნით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019