მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (31 05 06)

გამოყოფილია 119.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე ...

იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით.

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა.
·         ახლადშექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია 21 გადამამუშავებელი და 5 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით - 3 900 ტონა); გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმებულია (სეზონურის ჩათვლით) 1400-მდე ადამიანი და 17 საწარმოში დანერგილია HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; წლის განმავლობაში გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ შესყიდულია / გადამუშავებულია 20 000 ტონა ნედლეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და 5-8 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით 3000-5000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         „სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოების თანადაფინანსების“ პროექტის ფარგლებში პროექტის დაწყებიდან 2017 წლის ჩათვლით გაიხსნა 28 ახალი საწარმო. მიზნობრივი მაჩვენებელი: ·         დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და დაფინანსდება 5 – 8 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით 3 000 - 5 000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დასრულდება 8 გადამამუშავებელი საწარმოს და 8 შემნახველი საწარმოს შექმნა (ჯამური ტევადობით 6 000-7 000 ტონა); არანაკლებ 12 საწარმოში დაინერგება HACCP/ISO 22000 სტანდარტები; საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 1 600-ზე მეტი ადამიანი. მიღწეული მაჩვენებელი ·         პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დასრულებულია 52 საწარმო, საიდანაც გახსნილია 41 ახალი საწარმო. ყველა საწარმოს გახსნის შემდეგ ჯამური დასაქმება მიაღწევს (სეზონურის ჩათვლით) 2 000-მდე ადამიანს; ·         2018 წელს გაიხსნა 13 ახალი საწარმო, დაფინანსდა 8 შემნახველი (ჯამური ტევადობით 6 000 ტ) და 5 გადამამუშავებელი საწარმო. ამასთან, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გაიხსნა 13 ახალი საწარმო (10 გადამამუშავებელი და 3 შემნახველი), 8 საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სტანდარტები; დაკონტრაქტებულ საწარმოებში ჯამურად დასაქმდა 1 641 ადამიანი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 7 635.3 ათასი ლარი. შენიშვნა: რაც შეეხება ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ 2018 წლის წლიური ანგარიშის „საბაზისო მაჩვენებელს“ 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის მომზადებისას საბაზისო მაჩვენებლები (2017 წლის შედეგების გათვალისწინებით )იყო სავარაუდო, ხოლო 2018 წლის ანგარიშის მომზადების დროს ჩაიწერა დაზუსტებული მონაცემები. შესაბამისად 2018 წლის ბიუჯეტის კანონში არსებული საბაზისო მაჩვენებლები განსხვავდება  წლიურ ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემებისგან.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019