მოძებნე პროგრამის შედეგები

უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ...

დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.

სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება; უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა; განახლებული დონორთა ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის სისხლის ბანკებში და სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგვა.
·   პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება. პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS), მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში; ·   უანგარო დონაციების რაოდენობა გაზრდილია 2017 წელთან შედარებით; ·   ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა).
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია 2 საბაზისო მაჩვენებელი - -ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; -დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია 3 საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; -დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა; მიღწეული მაჩვენებელი -   პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად იქნა ამოღებული სისხლის შრატის 2983 ალიქვოტი და ტრანსპორტირებული ცენტრის ლაბორატორიაში საკონტროლო ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებლად B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე ტრანსპორტირება განხორციელდა სტანდარტული სამოქმედო  პროცედურების სრული შესაბამისობით (კრიოყუთები/„ცივი ჯაჭვი“)). აქედან წუნდებულ იქნა (სინჯარის შიგთავსის ჩაღვრის გამო)  36 ნიმუში, საკონტროლო კვლევები ჩაუტარდა 2947 ნიმუშზე;   პროგრამაში ჩართული ბანკებისთვის  შემუშავდა და დამტკიცდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურა (სსპ) – სისხლის ნიმუშის მომზადების, ალიქვოტირების, შენახვისა და ტრანსპორტირების შესახებ;   ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა);   პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS), მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%; მიღწეული მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 28%-ს (სულ - 77139 დონაცია, უანგარო 21685), რაც აღემატება 2015 (სულ - 67160 დონაცია, მათ შორის 16 790 (25%) უანგარო) და 2016 (სულ - 80361 დონაცია, მათ შორის 20,381 (25%) უანგარო) წლების მონაცემებს; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ·   უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:   დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;   აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური);   სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;   საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019