მოძებნე პროგრამის შედეგები

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05)

გამოყოფილია 98.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა ...

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით .

განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა;
მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით. სკოლაში შექმნილია მოსწავლეებისათვის მზრუნველი და განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემო;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლა პანსიონის მომსახურებით უზრუნველყოფილი იყო 100 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის 110 მოსწავლემდე გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლა პანსიონის მომსახურებით უზრუნველყოფილი იყო 100 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის 110 მოსწავლემდე გაზრდა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 95 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019