მოძებნე პროგრამის შედეგები

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02)

გამოყოფილია 100 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება.
·         საქართველოს არ გააჩნია ყოველწლიური შენატანის დავალიანება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში.
1 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება 2 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება. მიღწეული მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მიერ ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებები შესრულებულია. 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019