მოძებნე პროგრამის შედეგები

რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო ...

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.
·      მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს; ·      გაიზარდა ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019