მოძებნე პროგრამის შედეგები

აგროკრედიტი (31 05 07)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე ფინანსური პირობებით; ...

ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე ფინანსური პირობებით; საბოლოო ბენეფიციარის მიერ დაბალი საპროცენტო განაკვეთით მიზნობრივი აგროსესხის მიღების უზრუნველსაყოფად ერთწილიანი და მრავალწლიანი კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ საწარმოებზე შეღავათიანი სესხების გაცემის მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტებზე იგივე ფინანსური პირობებით გადასესხება.

სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 5 000 000 ლარის იაფი და გრძელვადიანი აგროსესხების გაცემა კომერციული ბანკების მიერ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანხის 50%-მდე მოხმარდება ბაღების გაშენებას (4000 ჰა-ზე მეტი). შეიქმნება ან/და გადაიარაღდება 50-ზე მეტი საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019