მოძებნე პროგრამის შედეგები

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება.

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება.

ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ წლებში მის მდგრადი მუშაობა.
საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობებსა და მიწის ნაკვეთებს ჩაუტარდა აზომვითი სამუშაოები. შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და შემდგომში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის მდგრადი მუშაობის მიზნით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ სკოლებზე) ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ სკოლებზე) ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა - პატრონობის ღონისძიებები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა - პატრონობის ღონისძიებები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში გაკეთებულია ორი საპილოტე მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლის შენობა -ნეგებობის პროექტირება, მოვლა-პატრონობის და ოპერირების ღონისძიებების ჩატარების მიზნით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ჩატარება. საანგარიშო წელს შეიცვალა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პრიორიტეტები და შესაბამისად განისაზღვრა საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019