მოძებნე პროგრამის შედეგები

საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (01 01 03)

გამოყოფილია 27636100 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს პარლამენტის აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, პარლამენტის თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების, პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობის და უმცირესობის, პარლამენტის საგამოძიებო და სხვა დროებითი ...

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, პარლამენტის თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების, პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობის და უმცირესობის, პარლამენტის საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების სააქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ- საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა; პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა; პარლამენტის წევრებისათვის მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელის შეწყობა; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით პარლამენტის საქმიანობის გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება; პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართულად მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა; პარლამენტის ვებგვერდის მართვა, განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფა; საქართველოს კანონმდებლობით პარლამენტის გამგებლობისთვის მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის ხელშეწყობა.

საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019