მოძებნე პროგრამის შედეგები

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05)

გამოყოფილია 120.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.

ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
·      ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; ·      საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; ·      გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელი; დახურული 20 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 5 გადამტვირთი სადგური. დასრულებული ტენდერები სამშენებლო სამუშაოებზე; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები ახალ ნაგავსაყრელებზე; კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელის და 5 გადამტვირთი სადგურის ოპერირება-ექსპლუატაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელი; დახურული 20 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 5 გადამტვირთი სადგური. დასრულებული ტენდერები სამშენებლო სამუშაოებზე; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი: სამშენებლო სამუშაოები ახალ ნაგავსაყრელებზე; კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელის და 5 გადამტვირთი სადგურის ოპერირება-ექსპლუატაცია; მიღწეული მაჩვენებელი: კეთილმოწყობილ-რებილიტირებული 3 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 1 ნაპირდამცავი გაბიონი; შეძენილი 10 846 კონტეინერი, 1 ნაგავსაყრელის დახარისხების საამქროს კონდიცირების სისტემა, 1 ბულდოზერი, 1 ემისიების მონიტორინგის მოწყობილობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019