მოძებნე პროგრამის შედეგები

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01)

გამოყოფილია 1847070 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მომზადება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების ...

სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მომზადება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა. საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019