მოძებნე პროგრამის შედეგები

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00)

გამოყოფილია 4199680 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ...

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება; ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.

ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნებააკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოდანდა საერთაშორისოდ აღიარებული ლაბორატორიების აკრედიტაციის სხვა ორგანოებიდან. ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019