მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01)

გამოყოფილია 99.5 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ...

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე.
ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილი იყო ვაუჩერული დაფინანსებით და მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ განათლება, ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი აჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019