მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (24 15)

გამოყოფილია 5116080 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.

ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი;
·         ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 100 000 აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 100 000 აბონენტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019