მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის ექიმი (35 03 03 08)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების ...

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება.

სოფლის ექიმთან მიმართვები.
·   პროგრამის ფარგლებში შეფასების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით თვალსაჩინო გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა, თუმცა სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით; ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 3.9; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 4 საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით; ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 3.9; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3.5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ·   ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის 6-ს შეადგენს. საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019