მოძებნე პროგრამის შედეგები

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (31 03)

გამოყოფილია 50.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით: ...

მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება;

ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.
·         არსებულ ბაზრებზე ექსპორტის მაჩვენებლი გაიზრდა 306.5 მლნ ლარით; ·         საექსპორტო ღვინოპროდუქციის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ფაქტები სრულად იქნა აღკვეთილი; ·         შედგენილი იქნა კადასტრი (ნაწილობრივად) გურჯაანის მუნიცეპალიტეტიში გაშენებული ვენახების; ·         მევენახეების შემოსავალმა კახეთის რეგიონში და რაჭა-ლეჩხუმში მიაღწია 219.0 მლნ ლარს; ·         მილანის უნივერსიტეტის მკვლევარების მიერ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული იქნა ორი სამეცნიერო სტატია. იმავე მეცნიერთა ჯგუფმა პორტალზე BioWeb of Conference (www.bio-conferences.org) გამოსაქვეყნებლად გადასცა სტატია საქართველოს მევენახეობის აგროკლიმატურ რესურსებზე; ·         35 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის კვლევის მასალები გაიგზავნა საფრანგეთში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0 ათას აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება 100.0-110.0 ათასი ტონა ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110,0-130.0 ათასი ტონა ყურძენი. კახეთის, ქართლის, იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა
საბაზისო მაჩვენებელი ·         2017 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 283.8 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებული და გადამუშავებული იქნა 125.8 ათასი ტონა ყურძენი. გადამოწმდა და დაზუსტდა ყვარელისა და თელავის მუნიცეპალიტეტის ვენახების მონაცემთა ბაზა, ახმეტის მუნიცეპალიტეტში აღრიცხული იქნა 13 დასახლებული პუნქტის მფლობელობაში არსებული ვენახები, სადაც დაფიქსირდა 5 992 ნაკვეთი, ხოლო ვენახების ფართობმა შეადგინა 1 817.2 ჰექტარი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა. მიღწეული მაჩვენებელი ·         ინსპექტირების პროცესში აღებულ იქნა 852 ნიმუში 76 სხვადასხვა კომპანიიდან. 5 კომპანიიდან აღებული 26 ნიმუში არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს, აღნიშნულ კომპანიებს სერტიფიკატის გაცემაზე უარი ეთქვათ, დანარჩენი აღებული ნიმუში შეესაბამებოდა დადგენილ მოთხოვნებს; ·         მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 26 გამოფენა მსოფლიოს 13 ქვეყანაში, გაიმართა 160 დეგუსტაცია - პრეზენტაცია, 2 ფესტივალი; ·         ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 306.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა - ზრდამ 2017 წელთან (283.8 მლნ აშშ დოლარი) შედარებით 8 %-ი შეადგინა; ·         შედგენილი იქნა კადასტრი გურჯაანის მუნიცეპალიტეტიში გაშენებული ვენახების 50%-ის. ერთიანი საკადასტრო ბაზაში ატვირთული იქნა თელავისა და ახმეტის მონაცემები. ABACO-ს ბაზაში მუშაობა გახდა უფრო კომფორტული მომხმარებლისათვის; ·         კახეთის რეგიონში გადამუშავდა 252.0 ათას ტონაზე მეტი ყურძენი, ღირებულებით 319.0 მლნ ლარი. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში 2.9 ათასი ტონა ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძენი - 15.0 მლნ ლარის და სხვა ჯიშის 8.1 ათასი ტონა 11.0 მლნ ლარის;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019