მოძებნე პროგრამის შედეგები

მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02)

გამოყოფილია 67.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

პროფესიული კოლეჯები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული ...

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით.

მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები.
მსჯავრდებულები (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, პირობითი მსჯავრდებულები, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულები) დაეუფლნენ მათთვის სასურველ პროფესიებს.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, უზრუნველყოფილია 626 ბენეფიციარის პროფესიული განათლება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019