მოძებნე პროგრამის შედეგები

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 10)

გამოყოფილია 195.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება; ...

საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.
STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია 2 450 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც 2070 ემსახურება საზღვაო სავაჭრო ფლოტს, ხოლო 380 დასაქმებულია მომიჯნავე დარგებში.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 2200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - 2200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 2 870 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც დასაქმებულია 2 450 ერთეული.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019