მოძებნე პროგრამის შედეგები

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (24 14)

გამოყოფილია 92.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების. ...

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა; 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება; ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ; თერგის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება; პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
·         დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება; ·         500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს; ·         220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ჯვარი-ხორგა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 92%-ს.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ელექტროგადამცემი ხაზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% პროექტის განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში, მოსახლეობასთან ურთიერთობა. ბუნებრივი პირობები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის ,,ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე საამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ,,ქსანი-სტეფანწმინდა". სატრანზიტო პოტენციალი (საქართველო-რუსეთი- სომხეთი), გამტარუნარიანობა გაიზრდება; 200 მგვტ სომძლავრეების ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 % ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ,,ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოების დაახლოებით 80 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % - პროექტის განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
1. საბაზისო მაჩვენებელი - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ელექტროგადამცემი ხაზი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფიზიკური პროგრესის კუთხით, პროექტის II ფაზის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი სამუშაოები: მოწყობილია 178 გზა (დარჩა 92), ჩატარებულია გეოლოგიური კვლევა 171 წერტილზე (დარჩენილია 99), დასრულებულია 175 ფუნდამენტი (დარჩენილია 95), აწყობილია 167 ანძა (დარჩენილია 103), გაჭიმულია სადენები საერთო სიგრძით 171.66 კმ (1 კილომეტრზე 6 სადენი იჭიმება, ამიტომ სადენების გაჭიმვის პროგრესის დათვლისას კილომეტრაჟი იზომება 1კმX6 ოდენობით); გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დასრულდა 12 კმ სიგრძის 110კვ სიმძლავრის პარალელური ხაზი 61 ანძით; დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება; ცდომილების მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი იყო ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე - 90 კმ). მე-2 ფაზის მე-3 მონაკვეთის - ე.წ. „სხალთის ხეობის“ 38 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობისთვის კონტრაქტორმა მოითხოვა ხაზის მიმართულებისა და ანძის მდებარეობების ცვლილება ტექნიკური და სოციალური/განსახლების მოსაზრებით, რის გამოც მშენებლობა იქნა შეჩერებული 5 თვით. აქედან გამომდინარე „ახალციხე - შუახევის“ დასრულება ნავარაუდებია 2020 წელს. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის ,,ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე საამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა". სატრანზიტო პოტენციალი (საქართველო-რუსეთი- სომხეთი), გამტარუნარიანობა გაიზრდება; 200 მგვტ სომძლავრეების ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს; ცდომილების მაჩვენებელი - „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტზე სოფელ ჭართლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (125-133 ანძების მონაკვეთი) არსებულ მონაკვეთზე მოსახლეობის პროტესტის გამო კონტრაქტორმა ვერ განახორციელა კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები კონტრაქტით განსაზღვრულ ვადებში. KFW-სთან შეთანხმებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ალტერნატიულ შემოვლით გზასთან დაკავშირებით (მიმდინარეობს საპროექტო და გარემოსდაცვითი სამუშაოები). 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ,,ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოების დაახლოებით 80 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ჯვარი-ხორგა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 92%-ს (220 კვ ეგხ-ებზე ოდიში-1, ოდიში-2 - მოწყობილია 170 ფუნდამენტი (171-დან), დამონტაჟებულია 86 ანძა (171-დან); ცდომილების მაჩვენებელი - 2017 წლის 4 ივლისს კონტრაქტორი კომპანია „Jyoty Structures Ltd“ ვალაუვალ ორგანიზაციად გამოცხადდა ინდოეთში. 2018 წლის 28 თებერვალს, 18 აპრილს, 24 მაისს და 20 ივნისს ჩატარდა ყოველთვიური შეხვედრები პროექტის ფარგლებში, მაგრამ კონტრაქტორის მხრიდან პროექტის დროული და სრულყოფილი განხორციელებისათვის რაიმე ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგმულა. 2018 წლის 25 აპრილიდან შეჩერდა სამშენებლო სამუშაოები. 2018 წლის 1 აგვისტოს კომპანია Jyoty Structures Ltd-ს გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019