მოძებნე პროგრამის შედეგები

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02)

გამოყოფილია 99.7 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის; ...

ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა. ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა; სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი ინტერესის გაზრდა, განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება; მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემოს უზრუნველყოფა; მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით; ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა; მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;

სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი გაზრდილი ინტერესი და ამაღლებული განათლების ხარისხი; მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; კვალიფიციურ მასწავლებლებელთა გაზრდილი რაოდენობა, მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფილი ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები; ოკუპირებულ რეგიონებში გაზრდილი საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხი; უზრუნველყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; დანერგილი თავისუფალი გაკვეთილები ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები.
·         ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები; გადამზადებულია საჯარო სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო; სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზუნველყოფილია საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები; უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, ასევე საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლები და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყიფილნი არიან განათლების მიღების შესაძლებლობით; გადამზადებულია გალის რაიონის პედაგოგები ასევე, აბიტურიენტები - ეროვნული გამოცდებისათვის.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაწყებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცდებული საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ჩატარებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში; განხორციელებული განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ჩატარებულია გამოკითხვა განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით; მომზადებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშწყობის მიზნით, განხორციელებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 69% პრაქტიკოსი მასწავლებელია (46057), 26 % - უფროსი მასწავლებელი (17425), 0,3 % - წამყვანი მასწავლებელი (207). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში; 2018-2021 წლებში მოსალოდნელია სკოლაში შეიცვალოს მოქმედი მასწავლებლბის გადანაწილება სტატუსების მიხედვით: 44 % პრაქტიკოსი მასწავლებელია , 53 % - უფროსი მასწავლებელი 1.9 % - წამყვანი მასწავლებელი და 1.1% - მენტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია
1.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დამტკიცებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაწყებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დამტკიცდებული საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ჩატარებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში; განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ჩატარებულია გამოკითხვა განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით; მომზადებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·         გადამუშავებულია და დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ·         დასრულებულია მუშაობა სომხური ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის), აზერბაიჯანული ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის) წლიურ პროგრამებზე, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფციისა და დიზაინის გათვალისწინებით; ·         საქართველოს 15 სკოლაში, განხორციელდა დაწყებით საფეხურზე რევიზირებული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ·         დასრულდა საბაზო საფეხურის IX კლასის ბიოლოგიის სტანდარტის პილოტირება და დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერ გზამკვლევებზე (სამუშაო ვერსიები) მუშაობა. 2.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშწყობის მიზნით, განხორციელებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილია უფასო ტრანსპორტირებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ·         ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად უზრუნველყოფილია ფინანსური რესურსით; ·         საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით; ·         განხორციელებულია შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. 3.       დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017 წლის მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 69% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (46 057), 26 % - უფროსი მასწავლებელი (17 425), 0,3% - წამყვანი მასწავლებელი (207). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ,,მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“ წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში; 2018-2021 წლებში მოსალოდნელია სკოლაში შეიცვალოს მოქმედი მასწავლებლბის გადანაწილება სტატუსების მიხედვით: 44 % - პრაქტიკოსი მასწავლებელი, 53 % - უფროსი მასწავლებელი, 1.9 % - წამყვანი მასწავლებელი და 1.1% - მენტორი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი პრაქტიკოსი მასწავლებლების რაოდენობა, სქემაში ჩართული მასწავლებლების 60.1%-ს შეადგენს, უფროსი მასწავლებლების - 39.1%-ს, წამყვანი მასწავლებლების - 0.7%-ს და მენტორი მასწავლებლების - 0.1%-ს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019