მოძებნე პროგრამის შედეგები

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01)

გამოყოფილია 121.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; ...

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე ზედამხედველობა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება; ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება; სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა; სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა.

შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები; ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან; განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება; საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.
·   შრომის ბაზრის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები ქ. თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულებში; ·   შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე; ·   გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი; ·   უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ·   ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით; ·   ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით; ·   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით; ·   მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში. განხორციელებულია ბრიგადების მიერ შესრულებული გამოძახებების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -95%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 4 საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%; შესაძლო რისკები - ფასების ზრდა 5 საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება 6 საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 7 საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 8 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები
1.საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა; მიღწეული მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 209; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3204; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-523; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2620; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-186. 3.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -95%; მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -94,14%. 4.საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება. 5.საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება; მიღწეული მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები. 6.საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება, ბენეფიციარების აღრიცხვა, გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება, შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა, პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა. 7.საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი მიღწეულია (ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა - 2 693 ერთეული). 8.საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%; მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (825 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: მე-2 ინდიკატორი: სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შეტყობინებების დაგეგმილმა ოდენობამ 400-ის ნაცვლად შეადგინა 209, რაც გამოიწვია შემოსული კორესპონდენციის სიმცირემ. ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობამ დაგეგმილი 1200-ის ნაცვლად შეადგინა 523, რაც გამოიწვია მაძიებელთა მომართვიანობის ნაკლებობამ. მე-4 ინდიკატორი: ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება, წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაგეგმილი იყო 500 ერთეულით. ფარმაცევტულ ბაზარზე საეჭვოდ მიჩნეულ იქნა 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019