მოძებნე პროგრამის შედეგები

კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01)

გამოყოფილია 78 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება; ...

მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება.

არქივის ელექტრონული ბაზის შექმნა, სამუშაო პროცესის გამარტივება. ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემაში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20-25). საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან და ა(ა)იპებთან ფინანსური და შემოქმედებითი ურთიერთობის გაღრმავება, გამჭირვალობა, ბიუჯეტის დაგეგმვა.
განხორციელდა კოორდინაცია კულტურის, სპორტის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისათვის; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული ორგანიზაციები; მომსახურების სისწრაფისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი არქივში არსებული ტექსტური, ფოტო და პოლიგრაფიული დოკუმენტები;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებული - დასამუშავებელი საარქივო დოკუმენტაცია, საარქივო პროგრამა და საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (1980 წლიდან) ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი/დიგიტალიზირებული, შექმნილი მონაცემთა ბაზა და ბაზაში-განთავსებული ინფორმაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სამუშაო პროცესში გამოვლენილი გაუთვალისწინებელი ფაქტორები (დასასკანერებელი საარქივო დოკუმენტაციის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე სამუშაო გრაფიკის შეფერხება,) 2 საბაზისო მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (3); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - - საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან გაუთვალისწინებელი პრობლემები 3 საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში გაფორმებული ფუნქციური ხელშეკრულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი იდენტიფიცირებული - დასამუშავებელი საარქივო დოკუმენტაცია, საარქივო პროგრამა და საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (1980 წლიდან) ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი/დიგიტალიზირებული, შექმნილი მონაცემთა ბაზა და ბაზაში-განთავსებული ინფორმაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ხშირი გამოყენების გამო მასალის დაზიანების და განადგურების საფრთხის თავიდან აცილება. 2.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (3). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20 სსიპ 4 წლის განმავლობაში) მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონული სისტემაში (eHRMS) წლის განმავლობაში ჩაერთო 8 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 3.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში გაფორმებული ფუნქციური ხელშეკრულებები. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი არ იქნა განხორციელებული სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2018 წლის 5 ივლისს „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად სამინისტროების შერწყმამ გამოიწვია დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ცვლილება კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში არ გაფორმებულა ფუნქციური ხელშეკრულებები სსიპებთან და შესაბამისად მიღწეული.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019