მოძებნე პროგრამის შედეგები

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03)

გამოყოფილია 96.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტი; სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო ...

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის ამბულატორული და სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა (მეორე და მომდევნო კონტრაქტი) ფინანსური დახმარება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, ასევე დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა/აღმოჩენა.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, სამოქალაქო პირების სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მათი საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება. სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების ფინანსური უზრუნველყოფა; დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახების, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური/ფინანსური მხარდაჭერა.
თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრები უნზრუნველყოფილ იქნენ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტით და შესაბამი მომსახურებით; გაუმჯობესდა დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, გატარდა მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციაში ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები. შეიარაღებული ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილ იქნა სამედიცინო ხარჯვადი მარაგებითა და აუცილებელი სამედიცინო აპარატურით; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების დასაკომპლექტებლად შესყიდულ იქნა სამედიცინო საევაკუაციო ავტოტექნიკა (ამბულანსები);
1 საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით; სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის ეფექტიანობის ამაღლება, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები; საზოგადოებაში ინტეგრირებული დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის მუშაობის შეფერხება
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით; სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამები ეფექტიანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფილია სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები; მიმდინარეობს დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების რესოციალიზაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტების საფუძველზე საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შემოწმება/ფსიქოგანათლება; „მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში“ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსები (151 - სამხედრო მოსამსხურე, 71 - ოჯახის წევრი); ამბულატორული მომსახურება გაეწია 36 507 თანამშრომელს, ხოლო სტაციონალური მომსახურება - 2 101 თანამშრომელს; საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება გაეწია 40 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს; საგარანტიო მომსახურება (შემოწმება) ჩაუტარდა 17 დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის Genium X3 საპროთეზო მუხლებს. სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები (6 157 პირი); ნატოსთან თავსებადობის შესაბამისად თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის სტანდარტიზაცია; პრიორიტეტების შესაბამისად სამედიცინო საევაკუაციო ავტოტექნიკით (ამბულანსები) დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები; ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფილი თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობა და მათი ოჯახის წევრები;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019