მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 03)

გამოყოფილია 107.4 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი) ხელშეწყობა; ...

შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი) ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება (ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ); ფერმერებისთვის პრაქტიკული საველე სწავლების მიზნით, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება; გრანტების, გაცემა ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება); მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით).

ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
·         განხორციელდა ორი სამელიორაციო სისტემის შიდა ქსელის და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია შიდა ქართლის რეგიონში. ჩატარდა მიწის აღდგენითი სამუშაოები: ნაპირსამაგრი (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გიორგეთი) და ქარსაცავი ზოლის გაშენება (გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვარიანი). გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის. გაკეთდა 9.9 კმ სასოფლო გზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში, რომელიც ემსახურება 865 ოჯახს. მოეწყო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთები: 1 დაფნის, 1 ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, 1 მინიტილი/ვერმიკომპოსტის, და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის, და სამეგრელოს რეგიონებში. ჩატარდა 27 სხვადასხვა თემატიკის ტრეინინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 1023 ფერმერისთვის.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 50 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე ( 75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; 2400 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400 მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1500 ჰა; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე; მოწყობილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 500 მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი; შესყიდვის პროცედურების შეფერხება; სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         რეაბილიტირებული ფართობი შეადგენს 2 600 ჰა-ს; ·         გაცემულია 112 მცირე და დიდი გრანტი (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); ·         მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 790 ფერმერს; ·         დასრულდა სენაკისა (სოფ.: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფ.: ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი) მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია; ·         დასრულდა კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩუმლაყში ლანშაფტის აღდგენის სამუშაოები (ნაპირსამაგრი). მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გიორგეთში, მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1 500 ჰა; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე; მოწყობილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 500 მდე გადამზადებული ფერმერი. მიღწეული მაჩვენებელი ·         გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი აგრობიზნესისთვის; გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 1 440 ჰექტარზე; მიწის აღდგენითი სამუშაოები განხორციელდა 2 ობიექტზე, შედეგად ნიადაგის ხარისხი გაუმჯობესდა 770 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე; ·         მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (1 დაფნის, 1 ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, 1 მინიტილი/ვერმიკომპოსტის, და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის, და სამეგრელოს რეგიონებში), სწავლება გაიარა 1023 ფერმერმა; ·         გაკეთდა 9,9 კმ სასოფლო გზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში, რომელიც ემსახურება 865 ოჯახს.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019