მოძებნე პროგრამის შედეგები

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 06)

გამოყოფილია 99 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.

თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.

დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში.
·         პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით დადგენილი იქნა თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა და მომზადდა სალიცენზიო პირობები 2019-2023 წლებისათვის თეთრყვავილას მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით. ინფორმაცია მოპოვების კვოტის და სალიცენზიო პირობების თაობაზე მიეწოდა ლიცენზიის გამცემ უწყებას. პროექტის ფარგლებში შეგროვებულ საბაზისო ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავდა სატენდერო დოკუმენტაცია 2019 წელს თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის განხორციელებისათვის.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - თეთრყვავილა საქართველოსთვის წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს. ამჟამად არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სახეობის მოპოვებით გამოწვეული ზეგავლენის ხარისხის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე
საბაზისო მაჩვენებელი ·         თეთრყვავილა საქართველოსთვის წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს. ამჟამად არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სახეობის მოპოვებით გამოწვეული ზეგავლენის ხარისხის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე; მიღწეული მაჩვენებელი ·         არსებობს ინფორმაცია თეთრყვავილას ველური პოპულაციების და კერძო ნაკვეთების შესახებ, მათ შორის რესურსის ოდენობა და სიმჭიდროვე; ·         დადგენილია თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა, შემუშავებულია რეკომენდაციები მომდევნო წლებში კვოტის დადგენის კუთხით; ·         შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა სამომავლო აქტივობების და მონიტორინგის განხორციელებისათვის, მათ შორის თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის კუთხით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019