მოძებნე პროგრამის შედეგები

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (31 07)

გამოყოფილია 103.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; ...

სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.

სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება.
·         სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ·         კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11,5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2,6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5,0 ათასი ჰა. სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება - 10 000 ჰა; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი 1500 ჰა ფართობი; გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის
საბაზისო მაჩვენებელი: ·         წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 127,0 ათასი ჰექტარი; ·         დაშრობილი ფართობი 38,0 ათასი ჰექტარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი: ·         რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11,5 ათასი ჰა. ·         არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2,6 ათასი ჰა. ·         წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5,0 ათასი ჰა. ·         სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება - 10 000 ჰა; ·         დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი 1500 ჰა ფართობი; ·         გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის. მიღწეული მაჩვენებელი ·         პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული მიწის ფართობი - 6.6 ათასი ჰექტარი; ·         სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება - 22.5 ათას ჰექტარზე; ·         დაშრობილი ფართობი - 1.1 ათასი ჰექტარი;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019