მოძებნე პროგრამის შედეგები

დიაბეტის მართვა (35 03 03 02)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; ...

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.
პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 2 საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 3 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა
1. საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 1.4 ათასმა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 38% ზრდაა 2017 წელთან შედარებით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.4 ათასზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.0 ათასზე მეტმა პირმა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019