მოძებნე პროგრამის შედეგები

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (31 01 02)

გამოყოფილია 99.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა; ...

რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა; სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა; ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება.

სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები.
·         უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა დაინტერესებული პირები
საბაზისო მაჩვენებელი ·         უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება. მიზნობრივი მაჩვენებელი ·         დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი ·         დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობამ 2018 წელს შეადგინა დაახლოებით 75 000 ერთეული; ·         ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს, კოოპერატივებს, ფერმერებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ყოველწლიურად სხვა და სხვა საკითხებზე უტარდებათ დაახლოებით 20 - ზე მეტი თემატიკის ტრეინინგი. რომელსაც დაახლოებით გადის 1 500-1 700 პირი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019