მოძებნე პროგრამის შედეგები

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01)

გამოყოფილია 96.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა.
·      საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (33 პროექტი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. საბაზისო მაჩვენებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი: 27 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 27 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
33 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019