მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01)

გამოყოფილია 100 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის განვითრების მხარდაჭერის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე ...

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის განვითრების მხარდაჭერის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები.

მოსწავლეთათვის სრულყოფილი ზოგადი განათლების მიღების მიზნით ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით;
ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილი იქნა ვაუჩერული დაფინანსებით და მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ შესაბამისი განათლება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური რესურსით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ფინანსური რესურსით
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური რესურსით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ფინანსური რესურსით. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017