მოძებნე პროგრამის შედეგები

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 უმაღლესი სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულების 6 ერთეულ შენობა ნაგებობას და აღიჭურვა ერთი ერთეული უმაღლესი დაწესებულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა, რის შემდგომ მოხდება დაფინანსების უზრუნველყოფა

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017