მოძებნე პროგრამის შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ...

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დასრულდა/დასრულდება 4 ახალი საჯარო სკოლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11 ერთეულით გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა და დაიწყება 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა/ჩაუტარდება 500-მდე საჯარო სკოლას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება: 45 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა, 20 საჯარო სკოლის გამაგრება, 135 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 300 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სამ სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 115 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 50 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 75 საჯარო სკოლაზე კარ/ფანჯრების შეცვლა, 40 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 3 საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017