მოძებნე პროგრამის შედეგები

საზაფხულო სკოლები (32 02 07)

გამოყოფილია 205.2 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა; ...

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება; კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის გაცნობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება; ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა ამაღლებული მოტივაცია და მეტი ინტერესი.
·         პროგრამის მონაწილე მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაცია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ. ასევე, გაიზარდა მოტივაცია ქართული ენის სწავლის მიმართ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ მოსწავლეებში; ·         მონაწილეები გაეცნენ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების კულტურას და აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით განხორციელდა მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილე 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა მინიმალური, ვინაიდან ინგლისურ ენაში გადამზადების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები 2 საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით 2016 წელს 100 ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 100 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობას მიიღებს 75 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 75 მოსწავლე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილე 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ცვლილება პრიორიტეტების მიხედვით. დაიგეგმა და განხორციელდა ქვეყნის ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი პროექტი მოსწავლეთა სკოლა/ბანაკები „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“, რომლის მიზანს წარმოადგენდა აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, აღარ განხორციელდა ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლის ორგანიზება, რომლის მიზანი უნდა ყოფილიყო ინგლისური ენის სწავლა/სწავლება. 2.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით 2016 წელს 100 ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 100 ბენეფიციარი. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კულტურათა შორის დიალოგისა და ქართული ენის პოპულარიზაციის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებულ ბანაკებში მონაწილეობა მიიღო 940 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა მოსწავლემ. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული, მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო საქართველოს მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში და შესაბამისად გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: ბანაკებში მონაწილე მოსწავლეთა მთლიანმა რაოდენობამ შეადგინა 9 641 ერთეული, მათ შორის ქართული ენის პოპულარიზაციისა და კულტურათაშორის დიალოგის მიზნით დაგეგმილ საზაფხულო ბანაკში ნაცვლად 100-ისა, მონაწილეობა მიიღო 940 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა მოსწავლემ. 3.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობას მიიღებს 75 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 75 მოსწავლე; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა „ეკობანაკი 2017“ და „რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკში“ რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 3 000 - მა მოსწავლემ. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული, მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო საქართველოს მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში. შესაბამისად გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: ბანაკებში მონაწილე მოსწავლეთა მთლიანმა რაოდენობამ შეადგინა 9 641. მათ შორის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებში ნაცვლად 75 ბენეფიციარისა, ჩართულია 3 000 მოსწავლე.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017