მოძებნე პროგრამის შედეგები

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08)

გამოყოფილია 99.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება;
ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 827 მასწავლებელი და 253 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შენარჩუნება
1.      დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017