მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)

გამოყოფილია 55.1 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო ...

საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;

უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.
თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017