მოძებნე პროგრამის შედეგები

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02)

გამოყოფილია 102.8 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.

2017 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
დამატებით 26 000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 053 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებული 1 063 000 აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 % - ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი გაზიფიცირებულია 1 053 000 აბონენტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაზიფიცირებული 1 063 000 აბონენტი. მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაზიფიცირებული 1 079 000 აბონენტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, დაემატა დასახლებული პუნქტები, სადაც უნდა განხორციელდეს გაზიფიცირების სამუშაოები, შესაბამისად გაიზარდა პოტენციური გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა (+160%).

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017