მოძებნე პროგრამის შედეგები

პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი ...

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების საერთო საცხოვრებელის მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულება ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო კორპუსის და 2 პროფესიული სასწავლებლების შენობის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 2 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა /მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების 20-მდე შენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6- მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 3 საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა /მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების 20-მდე შენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 10-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 2.03.2017